دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:05:29 PM 1397 / 08 / 28
 

اعضا کمیته مدیریت عملکرد

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 200/93/13742 مورخ 93/10/7

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه  مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر حسین نیکزاد

معاون توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر واحد مدیریت عملکرد

دبیر

رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

3

معاونین و مدیران تخصصی دانشگاه حسب مورد

عضو

محمد حسین زیلوچی

مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه هیأت امناء

4

یکی از مدیران واحدهای استانی

دکتر اکبر علی اصغرزاده

سرپرست دانشکده پیراپزشکی

5

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

مقداد راحتی

کارشناس نظارت بر درمان

6

اعظم کاظمی

کارشناس تحول اداری