دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:11:21 AM 1398 / 06 / 28
 
  • رئیس اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کاشان:  دکتر محمد حسین صالحی