دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:48:05 PM 1397 / 10 / 27
 
  • رئیس اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کاشان:  دکتر محمد حسین صالحی