دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:16:15 PM 1398 / 01 / 04
 
  • رئیس اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کاشان:  دکتر محمد حسین صالحی