دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:32:20 PM 1397 / 10 / 27
 

مرتضی نادی ،کارشناس ارشدعلوم اطلاع رسانی

 سمت: سرپرست مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه