دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:56:51 PM 1398 / 01 / 04
 

مرتضی نادی ،کارشناس ارشدعلوم اطلاع رسانی

 سمت: سرپرست مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه