دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:42:15 PM 1398 / 06 / 28
 

مرتضی نادی ،کارشناس ارشدعلوم اطلاع رسانی

 سمت: سرپرست مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه