دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:37:18 PM 1397 / 07 / 02
 

مرتضی نادی ،کارشناس ارشدعلوم اطلاع رسانی

 سمت: سرپرست مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه