دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:07:56 PM 1398 / 03 / 28
 

مرتضی نادی ،کارشناس ارشدعلوم اطلاع رسانی

 سمت: سرپرست مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه