دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:33:23 PM 1397 / 08 / 28
 

مرتضی نادی ،کارشناس ارشدعلوم اطلاع رسانی

 سمت: سرپرست مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه