دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:10:44 PM 1397 / 08 / 28
 

 

اعضا کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 200/93/13742 مورخ 93/10/7

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه  مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر حسین نیکزاد

معاون توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر نوسازی و تحول اداری

دبیر

رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

3

یکی از معاونین دانشگاه

عضو

دکتر همایون نادریان

سرپرست معاونت آموزشی

4

یکی از مدیران واحدهای استانی

دکتر مسعود دهقانی

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

5

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

محمدصباحی بیدگلی

مدیر بودجه و برنامه ریزی پایش عملکرد

6

مقداد راحتی

کارشناس نظارت بر درمان

7

معاونین و مدیران ذی‌ربط حسب موضوع

سید محمد بهشتی

مدیر امورمالی

8

سید رضا سجادی

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

9

محسن اویسی

سرپرست دفتر فنی و نظارت برطرحهای عمرانی