دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:48:32 AM 1397 / 07 / 25
 

کارکنان دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • محمد حسین زیلوچی ( مشاور ریاست ورئیس دبیر خانه هیأت امناء  )
  • ویدا صدیقی ارفعی ( کارشناس مسئول هیأت امناء )