دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:10:54 AM 1398 / 01 / 03
 

کارکنان دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • محمد حسین زیلوچی ( مشاور ریاست ورئیس دبیر خانه هیأت امناء  )
  • ویدا صدیقی ارفعی ( کارشناس مسئول هیأت امناء )