دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:34:42 AM 1397 / 02 / 02
 

کارکنان دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • محمد حسین زیلوچی ( مشاور ریاست ورئیس دبیر خانه هیأت امناء  )
  • ویدا صدیقی ارفعی ( کارشناس مسئول هیأت امناء )