دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:20:04 AM 1398 / 03 / 28
 

کارکنان دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • محمد حسین زیلوچی ( مشاور ریاست ورئیس دبیر خانه هیأت امناء  )
  • ویدا صدیقی ارفعی ( کارشناس مسئول هیأت امناء )