دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

10:55:49 AM 1397 / 09 / 21
 

اعضاء فعلی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

  • دکتر سیدحسن هاشمی: وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس هیأت امناء
  • دکتر محسن نجفی خواه دبیر مجامع، شوراها و هیأت های امنا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  • دکتر عباس رضائی ( استاندار محترم اصفهان و عضو هیأت امناء)
  • دکتر سعید نمکی (عضو محترم هیأت امناء)
  • دکتر علیرضا مصداقی نیا ( عضو محترم هیأت امناء) 
  • دکتر سید جواد ساداتی نژاد (نماینده محترم کاشان و آران و بیدگل وعضو هیأت امناء(
  • مهندس علی شکرریز(عضو محترم هیأت امناء(
  • دکتر اسماعیل فخاریان (عضو محترم هیأت امناء(
  • دکتر ابراهیم کوچکی ( رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء )