شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

قابل توجه دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی

 


   برنامه فیزیوپاتولوژی ترم اول دانشجویان پزشکی پردیس خودگردان ورودی بهمن 92 در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 


برنامه فیزیوپاتولوژی ترم دوم دانشجویان پزشکی پردیس خودگردان ورودی بهمن 92 در نیمسال دوم سال تحصیلی 96- 95

 

        برنامه فیزیوپاتولوژی ترم اول دانشجویان پزشکی پردیس خودگردان ورودی بهمن 93 در نیمسال اول سال تحصیلی 97- 96


شرط ورود دانشجویان فیزیوپاتولوژی به دوره کارآموزی

 

حد نصاب نمرات قبولی و معدل دوره فیزیوپاتولوژی

 

لیست دروس مقطع فیزیوپاتولوژی