دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:08:45 PM 1398 / 01 / 29
 

 

نوبت دهی بیمارستان شهید نقوی کاشان

خط

تلفن

نوبت دهی تلفنی

شماره تماس

خط

رزرو اینترنتی

 

نوبت دهی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

خط

تلفن

نوبت دهی تلفنی

شماره تماس

خط

رزرو اینترنتی

رزرو نوبت در بیمارستان بهشتی
می بایست از 2 روز قبل انجام شود

نوبت دهی بیمارستان متینی

خط

تلفن

نوبت دهی تلفنی

شماره تماس متینی

خط

رزرو اینترنتی

 

 

خط

راهنمای تصویری

وب