شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

       

 

  اطلاعیه های آموزشی جهت اخذ دروس گروه معارف در نیمسال اول 98-97

برنامه  امتحانات  گروه معارف پردیس خودگردان در نیسمال اول 98-97
برنامه هفتگی گروه معارف در نیمسال اول 98-97

 

اطلاعیه های آموزشی جهت اخذ دروس گروه تربیت بدنی در نیمسال اول 98-97


برنامه هفتگی گروه تربیت بدنی در نیمسال دوم 97-96