شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

اطلاعیه های آموزشی جهت اخذ دروس نیمسال دوم 96-95

1- اطلاعیه آموزشی جهت اخذ دروس تخصصی :  کلیه دروس تخصصی برای پردیس با کد گروه 5 انتخاب می شود.

2- اطلاعیه جهت اخذ درس ادبیات فارسی: جهت اخذ درس ادبیات فارسی کد گروه 2 را انتخاب نمایید.

3-اطلا عیه آموزشی جهت اخذ درس تربیت بدنی 2و1:

نام درس

شماره درس

شماره  گروه پردیس

تربیت بدنی1(خواهران)

1010203

5

تربیت بدنی1(برادران)

1010203

6

تربیت بدنی2(خواهران)

1010204

4

تربیت بدنی2(برادران)

1010204

8

 

4-اطلاعیه آموزشی جهت اخذ دروس گروه معارف:

نام درس

شماره درس

شماره گروه پردیس

اندیشه اسلامی 1

1010101

گروه 2

آشنایی با منابع

1010106

گروه 6

تاریخ اسلام

1010105

گروه 1