شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

       

 

  اطلاعیه های آموزشی جهت اخذ دروس گروه معارف در نیمسال دوم 98-97

 
برنامه هفتگی گروه معارف در نیمسال  دوم98-97-

اطلاعیه های آموزشی جهت اخذ دروس گروه تربیت بدنی در نیمسال دوم 98-97


برنامه هفتگی گروه تربیت بدنی در نیمسال دوم 98-97