شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

       

 

  اطلاعیه های آموزشی جهت اخذ دروس گروه معارف در نیمسال دوم 97-96

برنامه  امتحانات  گروه معارف پردیس خودگردان در نیسمال دوم  97-96
برنامه هفتگی گروه معارف در نیمسال دوم 97-96

 

اطلاعیه های آموزشی جهت اخذ دروس گروه تربیت بدنی در نیمسال دوم 97-96


برنامه هفتگی گروه تربیت بدنی در نیمسال دوم 97-96