شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

برنامه امتحانات نیمسال اول و دوم  سال تحصیلی 96-95

  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 95 ( ترم 1 ) پردیس خودگردان - نیمسال دوم 96-95
  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 94 ( ترم3 ) پردیس خودگردان - نیمسال دوم 96-95
  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 93 ( ترم5 ) پردیس خودگردان - نیمسال دوم 96-95

    برنامه امتحانات نیمسال اول  سال تحصیلی 97-96

  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 94 ( ترم4 ) پردیس خودگردان - نیمسال اول 97-96
  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 95 ( ترم2 ) پردیس خودگردان - نیمسال اول 97-96