شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

برنامه امتحانات نیمسال  دوم  سال تحصیلی 98-97

  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 97 ( ترم 1 ) پردیس خودگردان - نیمسال دوم 98-97
  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 96 ( ترم3 ) پردیس خودگردان - نیمسال دوم 98-97
  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 95 (ترم 5) پردیس خودگردان - نیمسال دوم 98-97

    برنامه امتحانات نیمسال اول  سال تحصیلی 98-97

  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 94 ( ترم4 ) پردیس خودگردان - نیمسال اول 98-97
  • برنامه امتحانات دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 95 ( ترم2 ) پردیس خودگردان - نیمسال اول 98-97