شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        


نیمسال اول سال تحصیلی96-95

 

·             ثبت نام و انتخاب واحد : 20/6/ 95لغایت 25/6/95
 

·             شروع کلاسها  :  27/6/95
 

·             حذف و اضافه  : 12لغایت 13/7/95 
 

·             حذف اضطراری  :   15لغایت16/9/95
 

·             پایان کلاسها  :  15/10/95
 

·             امتحانات پایان ترم  :  22/10/95 لغایت 9/11/95


                                                                  نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 

·           ثبت نام و انتخاب واحد  :  10/11/95لغایت  14/11/95
 

·            شروع کلاسها  : 16/11/95
 

·            حذف و اضافه  :  2 لغایت 3/12/95
 

·            حذف اضطراری : 18لغایت 19 /2/96
 

·            پایان کلاسها :21/3/96 

 

·            امتحانات پایان ترم : 28/3/96 لغایت 17/4/96
 


مهلت دریافت فرم در خواست میهمانی به سایر دانشگاهها
 

·         ترم بهمن :  20  لغایت 30  آذر ماه 

·          ترم مهر :    1 لغایت 10 خرداد ماه
 

·         به اطلاع می رساند آموزش پردیس خودگردان جوابگوی در خواست های خارج از موعد مقرر نخواهد بود.