دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:24:13 AM 1397 / 12 / 02
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شعبه بین الملل کاشان

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر محمد علی اطلسی 

سرپرست پردیس

5-55443022
5-55540021

-

55541112

دکتر مهدی نورالدینی 

معاون آموزشی پردیس

5-55443022
5-55540021

- 55541112 mnoureddini@kaums.ac.ir