دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

10:29:06 AM 1397 / 02 / 01
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

دانشکده دندانپزشکی

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر محمد مهدی دباغ

سرپرست دانشکده دندانپزشکی

55620045

225

55582212

dabbagh-m@kaums.ac.ir

دکتر مهران صفائی

معاون آموزشی پژوهشی دانشکده

55620045

224

55582212

safaei_me@kaums.ac.ir

فاطمه سادات صائب

مسئول آموزش دانشکده

55620045

238

55582212

dnt@kaums.ac.ir

دکتر سوسن رحیمیان مسئول EDO دانشکده 55620045 763 55582212

rahimian-s@kaums.ac.ir