شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        


پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان در رشته پزشکی و از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش به صورت متمرکز انجام می پذیرد.

شرایط عمومی و اختصاصی مطابق با شرایط دفترچه راهنمای آزمون سراسری می باشد.

پذیرش دانشجو در مطقع کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری کارشناسی ارشد می باشد