دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

10:53:59 AM 1397 / 04 / 02
 

جستجو:      تعداد یافته ها : 5 - صفحه 1 از 1  صفحه جاری : 1

مشاهده جزییاتمحل خدمتعنوان تجربه
مرکز فن آوری اطلاعات دانشگاهمتمرکز سازی انجام خدمات مرتبط با کارتریج و تعمیر پرینتر کل واحدهای تابعه ی دانشگاه جهت واگذاری به یک شرکت پیمانکار
معاونت بهداشتی26سال
معاونت درماناقدامات جهت کاهش مرگ مادری
ستاد مرکزی دانشگاهمسئول اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگلبهبود شاخص کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و اماکن عمومی دارای کارت تندرستی معتبر از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی

CSV خروجی