شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 

--1395 / 06 / 18  -9:49 تعداد مشاهدات :184

پنجاه و پنجمین دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی در روز پنج شنبه مورخ 11 شهریور ماه 1395 در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می گردد.

--1395 / 06 / 09  -11:35 تعداد مشاهدات :100

پنجاه و پنجمین دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی در روز پنج شنبه مورخ 11 شهریور ماه 1395 در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می گردد.

--1395 / 04 / 29  -12:15 تعداد مشاهدات :315

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات