شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 
دانشجویان می توانند درخواست های مهمانی خود را تا تاریخ 96/8/15 به آموزش پردیس تحویل نمایند.لازم به ذکر است به در خواست های خارج ار موعد مقرر پاسخ داده نخواهد شد.

--1396 / 08 / 01  -11:16 تعداد مشاهدات :4


--1396 / 07 / 22  -12:54 تعداد مشاهدات :81


--1396 / 07 / 04  -13:21 تعداد مشاهدات :290


--1396 / 06 / 30  -11:38 تعداد مشاهدات :333

سامانه انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ 96/6/18 لغایت 96/6/25 باز خواهد شد و کلیه دانشجویان به شرط تسویه حساب مالی با دانشگاه می توانند انتخاب واحد خود را انجام دهند .لازم به ذکر است بعد از تاریخ فوق هیچ گونه انتخاب واحدی برای دانشجویان انجام نخواهد شد.

--1396 / 06 / 12  -11:21 تعداد مشاهدات :284


--1396 / 05 / 17  -13:40 تعداد مشاهدات :767


--1396 / 05 / 03  -8:49 تعداد مشاهدات :483

دانشجویان برتر و استعداد درخشان دانشگاه می توانند برای ثبت و بررسی درخواست خود به سامانه soraya.bmn.ir تا تاریخ 96/6/6 مراجعه نمایند.

--1396 / 05 / 02  -11:52 تعداد مشاهدات :191

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات