دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:56:25 PM 1398 / 06 / 30
 
اخبار هیات امناء دانشگاه

دور سوم جلسه هیأت امناء دانشگاه در سالجاری برگزار شد

  

پنجاه و دومین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت گزارش حسابرسی سال 95 با حضور مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت های امناءو نمایندگان معاونت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضای هیأت امناء و هیأت رئیسه دانشگاه در سالن دکتر قریب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روز شنبه 18 /09/ 96 برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر کوچکی رئیس دانشگاه ضمن خوش آمدگویی گزارشی از مهم ترین اقدامات و دستاوردهای دانشگاه طی ماههای اخیر را ارائه دادند.

سپس گزارش عملکرد شش ماهه برنامه عملیاتی دانشگاه توسط نماینده معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت متبوع ارائه شد. سپس نمایندگان سایر معاونت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ارائه نظرات خود پیرامون عملکرد دانشگاه پرداختند.

در ادامه جلسه گزارش اقدامات دانشگاه در مورد تکالیف محول شده در مصوبات سال گذشته هیأت امناء، ارائه شد. سپس شاخص های حسابرسی مالی سال 95 و نیز گزارش حسابرسی دانشگاه بررسی و بنحو مطلوب ارزیابی و مصوب گردید. بررسی پیشنهادات مشترک و اختصاصی دانشگاه از دیگر موارد دستور کار این جلسه بود.