دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:21:25 AM 1398 / 05 / 01
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرم شکایات یا درخواست مردمی

پیگیری شکایات یا درخواست

شکایات یا درخواست پیگیری شده