دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:09:59 AM 1396 / 09 / 04
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرم شکایات یا درخواست مردمی

پیگیری شکایات یا درخواست

شکایات یا درخواست پیگیری شده