دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:56:06 PM 1397 / 08 / 28
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرم شکایات یا درخواست مردمی

پیگیری شکایات یا درخواست

شکایات یا درخواست پیگیری شده