دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:20:47 AM 1397 / 12 / 02
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرم شکایات یا درخواست مردمی

پیگیری شکایات یا درخواست

شکایات یا درخواست پیگیری شده