دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:22:55 AM 1397 / 03 / 03
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرم شکایات یا درخواست مردمی

پیگیری شکایات یا درخواست

شکایات یا درخواست پیگیری شده