دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

10:15:36 PM 1397 / 06 / 27
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرم شکایات یا درخواست مردمی

پیگیری شکایات یا درخواست

شکایات یا درخواست پیگیری شده