دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:28:32 AM 1396 / 11 / 29
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرم شکایات یا درخواست مردمی

پیگیری شکایات یا درخواست

شکایات یا درخواست پیگیری شده