دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:44:43 PM 1397 / 04 / 28
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرم شکایات یا درخواست مردمی

پیگیری شکایات یا درخواست

شکایات یا درخواست پیگیری شده