دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:06:58 AM 1398 / 05 / 01
 

 معاونت ها

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
 معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه
 معاونت درمان دانشگاه
 معاونت غذا و دارو دانشگاه
 
 دانشکده ها
 دانشکده پزشکی
 بیمارستانها
 بیمارستان شهید بهشتی
  حوزه ریاست
 مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه