دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:33:18 PM 1396 / 02 / 04
 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر مسعود دهقانی

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

031-54725901

5-031-54725902 داخلی 44

031-54725909

Aranbidgol@kaums.ac.ir

dehghani_m@kaums.ac.ir

دکتر مجید اسماعیلی

معاون درمان شبکه

031-54725901

5-031-54725902 داخلی 44

031-54725909

 

اعظم باقری معاون بهداشتی شبکه

031-54725901

5-031-54725902 داخلی 44

031-54725909

 

دکتر سعید احسنی

ریاست بیمارستان سیدالشهداء

54733811- 031

4-031-54723057 داخلی 211

031-54732811

_

  

دکتر فریبا مینایی

ریاست بیمارستان شهید رجایی

54730226 - 031

4-031-54724141 داخلی 20

031-54724141

-