دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:27:54 AM 1398 / 06 / 04
 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر ابوالفضل شجاعی  

سرپرست بیمارستان نقوی

55451151

55451515 داخلی 251

55452380

naghavihospital@kaums.ac.ir

محمد واحدی پور

مدیر بیمارستان نقوی

-

55451515 داخلی 255

55452380

vahedipoor_mo@kaums.ac.ir

امیرمسعود تجلیان مفرد

مدیر خدمات پرستاری 

55461525

55451515 داخلی 214

55452380

naghavihospital@kaums.ac.ir