دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:35:06 PM 1396 / 07 / 04
 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر محمد علی سعادتی

سرپرست بیمارستان

_

55342020 داخلی 240

55342025

 

  دکتر مهدی شاعری  معاون آموزشی بیمارستان

_

55342020 داخلی 220

 55342025 shaeri_m@kaums.ac.ir
  دکتر جواد الماسی  مدیر داخلی بیمارستان - 55342020 داخلی 220 55342025