دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:38:14 PM 1396 / 09 / 03
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

کد صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر نگین مسعودی علوی

سرپرست دانشکده

-

5-55540021 داخلی 208

55546633

 masudialavi_m@kaums.ac.ir

فرزانه صابری

معاون آموزشی، پژوهشی دانشکده

-

5-55540021 داخلی 257

55546633

 saberi_f@kaums.ac.ir 

 مدیران گروه های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

زهرا تقربی

مدیر گروه آموزشی پرستاری مدیریت بهداشت

-

5-55540021 داخلی 250

55546633

tagharrobi_z@kaums.ac.ir

فاطمه عباس زاده

مدیر گروه آموزشی مامایی

-

5-55540021 داخلی 214

55546633

abbaszadeh_f@kaums.ac.ir

دکتر محسن تقدسی

مدیر گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی

-

5-55540021
داخلی 246-247

55546633

taghadosi_m@kaums.ac.ir

محمد افشار

مدیر گروه آموزشی اتاق عمل

-

5-55540021 داخلی 212

55546633

afshar_m@kaums.ac.ir

 

محمدرضا افاضل

سرپرست دانشکده

-

5-55540021 داخلی 208

55546633

nursing@kaums.ac.ir 
afazel_mr@kaums.ac.ir