دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:18:47 PM 1396 / 05 / 01
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر  محمد حاجی جعفری 

معاون درمان دانشگاه

55450062

55442015

55444017

darman@kaums.ac.ir

دکتر ابوالفضل دیگبری  سرپرست مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی 55450062 55442015 55444017 digbari-ab@kaums.ac.ir

دکتر سید محمد حسین مکی سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 55432090 - 55432040 ems@kaums.ac.ir