دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:33:24 AM 1396 / 09 / 02
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر حمید رضا بنفشه

معاون غذا و دارو دانشگاه

55579001

27-55543026 داخلی 114

55546080

FDA-Ad@kaums.ac.ir
banafsheh_h@kaums.ac.ir

دکتر مسعود نساج

سرپرست امور عمومی

_

27-55543026  داخلی 110

55546080

_

دکتر محمد حسین خیاط کاشانی

مسئول واحد نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

55579000

27-55543026
داخلی 111 - 119

55546080

khayat_ho@kaums.ac.ir

دکتر سعید نوری

مسئول واحد نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

55579190

27-55543026 داخلی 116

55546080

FDA-Fhco@kaums.ac.ir

دکتر رضا شرافتی

مسئول آزمایشگاه کنترل غذا

55463378

_

55463377

_

حسین گیوه چین مسوول امور اداری - 27-55543026 داخلی 120 55546080