دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:26:06 AM 1396 / 09 / 02
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر حمیدرضا گیلاسی 

معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

55541070

5-55540021 
داخلی 460-461

55579028

gilasi@kaums.ac.ir

دکتر علی یوسفیان

مدیر اموردانشجویی

55541070

5-55540021 
داخلی 460-461

55579028

yousefian_a@kaums.ac.ir

احمدرضا لطف آبادی 

مدیر امور فرهنگی

55543024

5-55540021
داخلی 464 -592

55579028

 

عباسعلی مرشدی 

سرپرست اداه تربیت بدنی

55543022

5-55540021
داخلی 282

55579028

 

حسین بیغم

سرپرست اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویان

55576868

5-55540021
داخلی 378

55579028

_

ابوالفضل رعیت

سرپرست اداره تغذیه

55620751

5-55540021
داخلی 510

55579028

_

علیرضا مکاری مسئول اداره رفاه دانشجویان 55560002

5-55540021
داخلی 547

55560002