دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:35:17 PM 1396 / 02 / 04
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر مهرداد فرزندی پور

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

55444055

5-55443022 داخلی 317

55463355

logistics@kaums.ac.ir
farzandipour_m@kaums.ac.ir

زهره باغشیخی 

سرپرست مدیریت  توسعه سازمان و منابع انسانی 

55444998

5-55443022 داخلی 264

5-55443022 داخلی 317 - 270

logistics@kaums.ac.ir

سید محمد بهشتی

مدیرامور مالی دانشگاه

55444555

5-55443022 داخلی 276

55464950

beheshti_sm@kaums.ac.ir

علی کوهی

سرپرست مدیریت بودجه و برنامه­ریزی منابع دانشگاه

55447782

5-55443022 داخلی 266

55464950

koohi_a@kaums.ac.ir 

سید رضا سجادی

مدیر امور عمومی دانشگاه

55444997

5-55443022 داخلی 300

55464950

sajjadi-re@kaums.ac.ir

 

محمد گندمکار قمصری

مسئول امور عمومی سایت مسکونی

_

5-55540021
داخلی 453 - 372

55544462

_