دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:36:07 PM 1396 / 12 / 02
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر همایون نادریان 

معاون آموزشی دانشگاه

55578010

5-55540021 داخلی 3279 

55578010

education@kaums.ac.ir  
naderian_h@kaums.ac.ir

سید محسن میری رئیس دفتر معاونت آموزشی  55578010 5-55540021 داخلی 3279 55578010 edu@kaums.ac.ir

دکتر محمود صفاری

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

55578007

5-55540021 داخلی 3275

55578007

saffari_m@kaums.ac.ir

دکتر امیرحسن متینی 

سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش

55621070

5-55540021 داخلی 3262

55621070

matini-ah@kaums.ac.ir

دکتر علی محمد شکیبا

دبیر شورای آموزش مداوم

55578009

5-55540021 داخلی 3263

55578009

cme@kaums.ac.ir

دکتر مهرداد مهدیان 

سرپرست مرکز امور هیأت علمی دانشگاه

55578010

5-55540021 داخلی 3273

55578010

mahdian_m@kaums.ac.ir