دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:10:31 AM 1397 / 10 / 30
 

 

 راهنمای نحوه تکمیل فرم پیشنهادات ( ویژه کلیه کاربران)
 راهنمای نحوه ارسال نظرات کارشناسی (ویژه افراد منتخب شوراء برای کارشناسی پیشنهادات)

 

 دستورالعمل ماده 2 آیین نامه های اجرایی در خصوص نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه های اجرایی
 

 

 

شیوه نامه نظام پیشنهادات مصوبه مورخ 10/3/91 کمیسیون تحول اداری

 

1. انتخاب مدیران و کارکنان به عنوان نمونه به مناسبتهای مختلف در سال 91 در صورتی امکان پذیر است که فرد منتخب علاوه بر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی، نسبت به ارائه حداقل یک پیشنهاد غیر تکراری سالیانه و ثبت آن در نظام جامع پیشنهادات اقدام نموده باشد.
2. هر مدیر مکلف است نسبت به ارائه حداقل یک پیشنهاد غیر تکراری از طریق سامانه نظام پیشنهادات اقدام نماید.
3. کلیه اعضا شورای پیشنهادات دانشگاه مکلفند حداقل دو پیشنهاد غیر تکراری در نظام جامع پیشنهادات ثبت نمایند.
4. کلیه مدیران و کارکنان جهت استفاده حداکثر از 7 امتیاز ارزشیابی سال 90 ( موضوع ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام وظایف) حداکثر تا 30 تیر ماه فرصت دارند نسبت به ارائه پیشنهاد از طریق سامانه الکترونیکی نظام پیشنهادات در ارتباط با شغل مورد تصدی و در حیطه واحد محل خدمت و یا سایر موارد در سطح دانشگاه اقدام نمایند.
5. اعطاء امتیاز بند 4 صرفاً پس از تائید کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه صورت خواهد پذیرفت .
6. مدیریت توسعه و منابع انسانی نسبت به اطلاع رسانی سریع موارد فوق الذکر به واحدهای تابعه اقدام نماید.
7. به منظور بهره گیری از پیشنهادات کارکنان در حل مشکلات موجود، مقرر گردید شورای پیشنهادات نسبت به جهت دهی پیشنهاد کارکنان اقدام نموده و نسبت به اعلام موضوعات اولویت دار نظیر چگونگی افزایش انگیزه در کارکنان،چگونگی ارتقاء فرایند انتخاب کارکنان نمونه،پرداخت اضافه کار و....اقدام نماید.

8. مقرر گردید به منظور افزایش نرخ مشارکت و همچنین تقدیر از کارکنانی که نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام می نمایند، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نسبت به پرداخت مبلغ 000/100 ریال به هر پیشنهاد غیر تکراری و حداکثر تا پنج پیشنهاد به ازای هر نفر در سال بر اساس لیست تنظیمی شورای پیشنهادات و مستند به سامانه نظام جامع پیشنهادات اقدام نماید.