دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:22:41 AM 1398 / 03 / 27
 
 


 کیفیت غذا ؟ 

 

 

 


 کمیت غذا ؟ 

 

 

 


 نظافت و بهداشت سلف سرویس ؟ 

 

 

 


 رعایت بهداشت فردی عوامل اجرایی ؟ 

 

 

 

 


 نحوه برخورد عوامل اجرایی؟