دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:14:53 PM 1398 / 06 / 02
 
 


 کیفیت غذا ؟ 

 

 

 


 کمیت غذا ؟ 

 

 

 


 نظافت و بهداشت سلف سرویس ؟ 

 

 

 


 رعایت بهداشت فردی عوامل اجرایی ؟ 

 

 

 

 


 نحوه برخورد عوامل اجرایی؟