دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:24:40 AM 1398 / 03 / 27
 
اعضاء کمیته مدیریت کیفیت فراگیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

1

دکتر مجید حسن زاده

دبیرکمیته

2

دکتر زهرا میدانی

عضو کمیته

3

معصومه حمزه بیدگلی

عضو کمیته

4

زهره ربانی

عضو کمیته

5

ویدا صدیقی ارفعی

عضو کمیته

6

ناهید چهارباغی

عضو کمیته