دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:57:01 PM 1396 / 12 / 05
 
اعضاء کمیته مدیریت کیفیت فراگیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

1

دکتر مجید حسن زاده

دبیرکمیته

2

دکتر زهرا میدانی

عضو کمیته

3

معصومه حمزه بیدگلی

عضو کمیته

4

زهره ربانی

عضو کمیته

5

ویدا صدیقی ارفعی

عضو کمیته

6

ناهید چهارباغی

عضو کمیته