دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:00:01 AM 1396 / 09 / 24
 

اهداف :

 ایجاد فرهنگ ارتقاء مستمر کیفیت
 ایجاد زبان مشترک
 ایجاد بستر مناسب برای مدیریت جامع کیفیت
 ایجاد نگرش فرایندی
 ارتقاء فرایندهای تحت نفوذ کارکنان
 ارتقاء دانش و مهارت کارکنان
 اجرای کار تیمی
 مدیریت مشارکتی
 *********************************
  

 

برنامه های اجرایی مستندسازی و بهبود فرایندها

  • برنامه اجرایی سال 1392
  • برنامه اجرایی سال 1391 
  • برنامه اجرایی سال 1390
  • برنامه اجرایی سال 1389 
  • برنامه اجرایی سال 1388

مصوبات