دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:45:12 PM 1397 / 10 / 27
 
  • شرح وظایف کمیته امور مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
 اجرای نظام ارزشیابی مدیران
 مراحل اجرائی انتخاب و انتصاب مدیران
 نظارت بر نحوه عملکرد مدیران
 اجرای طرح ارزیابی مدیران
 تدوین دستورالعمل داخلی ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران
 تهیه بانک اطلاعاتی مدیران

  ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران