دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:15:12 AM 1395 / 11 / 03
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سامانه شکایات یا درخواست مردمی

سامانه سامـــــد

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
riyasat@kaums.ac.ir