دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:38:13 AM 1397 / 03 / 28
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سامانه شکایات یا درخواست مردمی

سامانه سامـــــد

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
riyasat@kaums.ac.ir