دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:55:54 PM 1396 / 12 / 05
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سامانه شکایات یا درخواست مردمی

سامانه سامـــــد

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
riyasat@kaums.ac.ir