دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:56:18 AM 1397 / 12 / 02
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سامانه شکایات یا درخواست مردمی

سامانه سامـــــد

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
riyasat@kaums.ac.ir