دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:53:45 AM 1396 / 04 / 04
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سامانه شکایات یا درخواست مردمی

سامانه سامـــــد

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
riyasat@kaums.ac.ir