دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:01:35 PM 1398 / 03 / 28
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سامانه شکایات یا درخواست مردمی

سامانه سامـــــد

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
riyasat@kaums.ac.ir