دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:39:23 PM 1397 / 05 / 25
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سامانه شکایات یا درخواست مردمی

سامانه سامـــــد

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
riyasat@kaums.ac.ir