دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:24:46 PM 1398 / 01 / 29
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سامانه شکایات یا درخواست مردمی

سامانه سامـــــد

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
riyasat@kaums.ac.ir