دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:15:38 PM 1396 / 05 / 28
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سامانه شکایات یا درخواست مردمی

سامانه سامـــــد

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
riyasat@kaums.ac.ir