دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:52:57 AM 1395 / 12 / 09
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سامانه شکایات یا درخواست مردمی

سامانه سامـــــد

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
riyasat@kaums.ac.ir