دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

10:32:17 AM 1397 / 02 / 01
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سامانه شکایات یا درخواست مردمی

سامانه سامـــــد

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
riyasat@kaums.ac.ir