دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:06:29 PM 1397 / 09 / 19
 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکابات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سامانه شکایات یا درخواست مردمی

سامانه سامـــــد

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
riyasat@kaums.ac.ir