اعضا كميته مدیریت عملکرد

رديف

مفاد بخشنامه شماره 13472/93/200مورخ 93/10/07

سمت در كمیته

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئيس كميته

دکتر حبیب اله مرادی

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

2

مدیر واحد مدیریت عملکرد

دبير

دکتر رضا رضائی

مدير توسعه سازمان و تحول اداري

3

معاونین و مدیران تخصصی دانشگاه حسب مورد

عضو

محمد حسین زیلوچی

مدیر حوزه ریاست دانشگاه

4

یکی از مدیران واحدهای استانی

دکتر اکبر علی اصغرزاده

رئیس دانشكده پيراپزشكي

5

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

زهراالسادات میری

رئیس خدمات پرستاری بیمارستان شهید رجائی آران و بیدگل

 

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1400/10/28 بازدیدکنندگان: 2125