اعضا کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

ردیف


مفاد ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره 200/145 مورخ 1393/6/11

 

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه  مدیریت و منابع

رئیس کمیته

دکتر علیرضا مفرح

معاون توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر واحد فناوری اطلاعات

دبیر

مرتضی نادی

سرپرست مرکز آمار و فناوری اطلاعات

3

یکی از معاونین تخصصی دانشگاه

عضو

دکتر محمد حاجی جعفری

معاون درمان

4

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

 

دکتر مهرداد فرزندی پور

عضو هیأت علمی

5

محسن تواضعی

کارشناس فناوری اطلاعات

6

دکتر احسان نبوتی

عضو هیأت علمی

7

مسوول روابط عمومی دانشگاه

مصطفی جوادی مقدم

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل

 
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1398/09/17 بازدیدکنندگان: 217