اعضا كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي

 

رديف

مفاد بخشنامه شماره 13472/93/200مورخ 7/10/93

سمت در كمیته

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئيس كميته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

2

مدیر نوسازی و تحول اداری

دبير

دكتر رضا رضائی

مدير توسعه سازمان و تحول اداري

3

یکی از معاونین دانشگاه

عضو

دكتر فاطمه سادات قریشی

سرپرست معاونت آموزشي

4

یکی از مدیران واحدهای استانی

دکتر اعظم باقری

سرپرست شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل

5

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

دکتر محمد حسین زیلوچی

مدير حوزه ریاست

6

معاونین و مدیران ذی‌ربط حسب موضوع

 

سید رضا سجادی

مدير امور پشتيباني و رفاهي

 
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 3252