اعضا کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 200/93/13742 مورخ 93/10/7

سمت در کارگروه

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

رئیس دانشگاه

رئیس کارگروه

دکتر سید علیرضا مروجی

رئیس

2

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دبیر

دکتر علیرضا مفرح

معاون توسعه مدیریت و منابع

3

نماینده استاندار/ نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

عضو

-

-

4

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد رییس کارگروه

رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

5

معاونان دانشگاه

دکتر عباس تقوی اردکانی

معاون آموزشی

6

دکتر رضا رزاقی

معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت

7

دکترحمید رضا بنفشه

معاون تحقیقات و فناوری

8

دکتر حمیدرضا گیلاسی

معاون دانشجویی و فرهنگی

9

دکتر محمد حاجی جعفری

معاون درمان

10

دکترمحسن تقی زاده

معاون غذا و دارو

 
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1398/09/17 بازدیدکنندگان: 232