اعضاء کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

  • دکتر ابراهیم کوچکی ( رئیس دانشگاه و رئیس کمیسیون )
  • محمد حسین زیلوچی (رئیس دبیر خانه هیأت امناء ودبیر کمیسیون )
  • دکتر علیرضا مصداقی نیا (عضو هیأت امناء )
  • مهندس علی شکرریز (عضو هیأت امناء )
  • دکتر اسماعیل فخاریان (عضو محترم هیأت امناء )
  • دکتر حسین نیکزاد ( نماینده معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی، دبیرخانه مجامع، شوراها و هیات امناء وزارت)
  • دکتر مهرداد فرزندی پور(صاحب نظر در امور مالی، بودجه واداری)

 

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1398/09/19 بازدیدکنندگان: 1615