اعضاء فعلی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

  • دکتر سعید نمکی: وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس هیأت امناء
  • دکتر محمد مهدی ناصحی، نماینده وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیأت های امنا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  • دکتر عباس رضائی ( استاندار محترم اصفهان و عضو هیأت امناء)
  • دکتر سعید نمکی (عضو محترم هیأت امناء)
  • دکتر علیرضا مصداقی نیا ( عضو محترم هیأت امناء)
  • دکتر سید جواد ساداتی نژاد (نماینده محترم کاشان و آران و بیدگل وعضو هیأت امناء )
  • مهندس علی شکرریز(عضو محترم هیأت امناء )
  • دکتر اسماعیل فخاریان (عضو محترم هیأت امناء )
  • دکتر سید علیرضا مروجی (رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء )

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1398/09/18 بازدیدکنندگان: 1786