کارکنان اداره امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی
1 رضا کردی رئیس اداره امور حقوقی
2 جعفر سبزیکار کارشناس اداره
3 حجت اله کشاورز کارشناس اداره
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1398/09/18 بازدیدکنندگان: 1987