پاسخگويي به شکايات :
• دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دانشگاه
• بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی .
• بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی .
• پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله.
• جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به مسئولين ذي ربط.
• پیگیری جهت اخذ پاسخ مکاتبات اداری از روسا ی بیمارستانها ، شبکه ها ، مراکز آموزشی درمانی
• پیگیری و کارشناسی مستمر پاسخها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان.

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1400/01/31 بازدیدکنندگان: 3826