اداره بازرسی:

منشور اخلاقی ما
• پرهيز از هرگونه ايجاد جو تشویش اذهان عمومی، شايعه سازي، تهمت، غيبت و.... را وظيفه شرعي خود مي دانيم.
• امانتداري و رازداري و حفظ اسرار ارباب رجوع را برخود واجب مي دانيم.
• انتقال تجربيات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهينه به همكاران، بر قراري توازن و اعتدال متناسب فعاليت در محيط كار و زندگي خانوادگي را از وظايف خود مي دانيم
• استفاده قانوني و درست از اختيارات و قدرت سازماني و رعايت دقيق قوانين ومقررات را در وظايف خود واجب مي دانيم.
• حسن رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران ؛ پرهيز از تبعيض و رعايت عدالت و انصاف در برخورد با شاكيان و متشاكيان مراجعه كننده را از اهم وظايف خود مي دانيم.
• ايجاد فضاي صميمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعين و كاركنان را از وظايف خود مي دانيم.
• شفاف سازي مستندات و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعين ؛ تقويت ارزشهاي اخلاقي، اسلامي و اجتماعي در محيط كار را وظيفه قانوني خود مي دانيم.
• پرهيز از هر گونه مظاهر فساد اداري از قبيل سفارش، هديه غير متعارف و وجه نقد و جلوگيري از آن را وظيفه خود مي دانيم.
• ارائه راهنمايي و اطلاعات لازم به مراجعين به منظور سهولت انجام امور آنان ؛ توجه به درخواستهاي معقول و قانوني مراجعين و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظايف خود مي دانيم.

وظائف بازرسي :
• تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای ( سالیانه ) و یا موردی از تمامی واحدهای تحت پوشش دانشگاه و سنجش میزان مطابقت آمار عملکرد با وضعیت موجود
• ازنظر اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی مدیریتی و ستادی .
• بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
• تهیه گزارش مستمر و موردی جهت ارائه به ریاست دانشگاه .
• تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده و ارائه گزارش به ریاست شبکه یا مرکز آموزشی ، درمانی ، بهداشتی و بررسی راهکارهای اصلاح
• با هماهنگی واحد و ارائه گزارشات در هر مرحله به ریاست دانشگاه.
• کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به مدیران ذیربط و بررسی راهکارهای اصلاح مناسب و گزارش به ریاست دانشگاه.
• آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه
• اعمال نظر در مورد میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد کارکنان ومدیران با همکاری مدیریت منابع انسانی و امور اداری ، برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها ،
• در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط و یا از طریق ارجاع به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه و هیئت انتظامی اعضاء هیئت علمی و یا اداره حقوقی

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 6174