سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات ارباب رجوع

پیشخوان الکترونیکی ارباب رجوع با هدف ارائه خدمات غیر حضوری به ارباب رجوع، سهولت در دسترسی و پیگیری و پاسخگویی مکانیزه و سریع برای ارباب رجوع در دانشگاه راه اندازی شده است.

قبل از بارگذاری نامه به موارد ذیل دقت نمایید.

  • در صورتیکه نامه دست نویس شخص (حقیقی) باشد.

1.  نامه خوانا باشد.

2. نامه ارسالی حتما با عنوان گیرنده باشد.

3. حتما انتهای نامه شماره تماس و امضا و تاریخ داشته باشد.

4. در صورتیکه در نامه به پیوستی اشاره شده حتما فایل پیوست ضمیمه گردد.

  • در صورتیکه نامه از شرکت (حقوقی) ارسال می گردد.

1. حتما با سربرگ و مهر و امضا شرکت باشد.

2. حتما شماره و تاریخ شرکت در نامه درج شده باشد.

3. عنوان گیرنده مشخص شده باشد.

4. در صورتیکه در نامه به پیوست اشاره شده حتما در فایل پیوست ضمیمه گردد.

لازم به ذکر است هر یک از اجزا نامه در بندهای فوق ، کامل نباشد نامه اقدامی ندارد و رد درخواست می گردد.

جهت دریافت فرم موردنظر به حوزه مربوطه در قسمت زیر مراجعه و در غیراینصورت به سامانه وارد شوید.

حوزه ریاست دانشگاه
حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه
حوزه معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
حوزه معاونت درمان دانشگاه
حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه

 

ورود به سامانه